جرقه گیری نایلون چیست ؟

سطح نایلون بدون جرقه گیری دارای الکتریسیته ساکن است از همین رو مایع گریز است [...]